Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 19-01-2022

Inbouwkasten.com is onderdeel van Inlef.com. Bij Inbouwkasten.com willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres team@inbouwkasten.com.

Definities

 • Inbouwkasten.com, handelsnaam van Inlef B.V., KvK-nummer 77832450.
 • Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Inbouwkasten.com een overeenkomst sluiten met als doel om offerteaanvragen te ontvangen.

 • Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een offerteaanvraag invult via de website van Inbouwkasten.com.

 • Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via de website van Inbouwkasten.com om in contact te komen met partners
 • Website: alle websites die Inbouwkasten.com exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die Inbouwkasten.com je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Inbouwkasten.com en jou.

 • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Inbouwkasten.com bent overeengekomen.

 • Inbouwkasten.com heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Inbouwkasten.com en jou. 

Dienstverlening van Inbouwkasten.com

 • Via de Website van Inbouwkasten.com kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.

 • Inbouwkasten.com brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Inbouwkasten.com is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

 • Als Inbouwkasten.com je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die Inbouwkasten.com op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
 • Inbouwkasten.com garandeert niet dat de partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

Inbouwkasten.com beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Inbouwkasten.com naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten

 • Inbouwkasten.com wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Inbouwkasten.com, verzoekt Inbouwkasten.com dit te melden via het e-mailadres team@Inbouwkasten.com.
 • Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het bovenstaande  e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten. Inbouwkasten.com streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 • Inbouwkasten.com is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Inbouwkasten.com.
 • Inbouwkasten.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 • Inbouwkasten.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een partner.

 • De aansprakelijkheid van Inbouwkasten.com is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Inbouwkasten.com.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.